اثر آبياری قطره ای سطحی و زيرسطحی بر عملكرد كمی و كيفی در زراعت سيب زمينی

این جستار شامل 3 پاسخ ، و دارای 2 کاربر است ، و آخرین بار توسط  کارشناس لوله پلی اتیلن در 1 سال پیش بروز شده است.

در حال نمایش 4 نوشته (از کل 4)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • #2043

  پیام تهرانی
  سرپرست کل
  0p

  به منظور بررسی اثرات عمق نصب نوارهای آبياری قطره‌ای بر عملكرد و كيفيت سيب زمينی (رقم آگريا)، آزمايشی در قالب طرح بلوك‌های كامل تصادفی با سه تكرار، در سال ۱۳۹۰ در منطقه فريمان انجام شد.
  تيمارهای طرح شامل:
  ۱- قرارگرفتن نوارهای قطره اي تيپ در سطح خاك (شاهد)
  ۲- قرارگرفتن نوارهای قطره ای تيپ در عمق ۱۰ سانتی متری
  ۳- قرارگرفتن نوارهای قطره ای تيپ در عمق ۲۰ سانتی متری سطح خاك بودند.
  نتايج آزمايش نشان داد، عملكرد سيب زمينی در نوارهای نصب شده در سطح خاك، بيشتر از نوارهای نصب شده در عمق ۱۰ و ۲۰ سانتي متر بود و از نظر آماری با آنها، در سطح ۵% تفاوت معنی دار داشت، ولی تفاوت معنی داری بين عملكرد نوارهای نصب شده در عمق ۱۰ و ۲۰ سانتی متر وجود نداشت و عملكرد كل غده‌ها تقريبا مشابه بود. اثر عمق نصب نوارهای آبياری قطره‌ای نيز بر تعداد غده‌های بازارپسند (قطر بيشتر از ۳۵ ميلی متر) معنی دار نبود ولی تعداد غده‌های بازارپسند، به ترتيب از تيمار يك به دو و سه كاهش نشان داد. اثر عمق نصب نوارهای آبياری قطره‌ای بر ميانگين وزن غده‌ها معنی دار نبود. تفاوت كارآيی مصرف آب آبياری نوارهای نصب شده در سطح خاك نيز با دو عمق ديگر در سطح ۵% معنی دار و بيشتر از آنها بود. به طوركلی نتيجه نوارهای آبياری قطره‌ای نصب شده در سطح خاك، برتر از نوارهای قطره‌‌ای زيرسطحی تشخيص داده شد.

  #2124

  در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺎزدﻫﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ روش-ﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ آﺑﯿﺎري ﺑﻪﻫﺪر ﻣﯽرود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﻫﻢ-ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آب و اﻓﺰاﯾﺶ دورهﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ (ﺣﯿﺪري ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ،.1392)

  #2125

  ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﭼﺎهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎدهاي ﮐﻪ از ﭼﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﻔﺮهﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺮداﺷﺖ آب رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ 10 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان روان آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 46 درﺻﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل آﺑﯽ 53 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ 25 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن، .1393)
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري در ﮐﺸﺎورزي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪرروي اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  #2126

  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در ﺟﻬﺎن در 4 دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ در ﺳﺎل-ﻫﺎي 2009 -1970 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2/1 و 1/8 درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪي از 5/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 1970 ﺑﻪ 9/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 2009 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در دﻧﯿﺎ 37/8 درﺻﺪ اﺳﺖ، ﺿﺮﯾﺐ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 46/2 درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 62/1 درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي از ﻣﺼﺮف آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ(وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي، .1392)

در حال نمایش 4 نوشته (از کل 4)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.