اصول کلی طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار

این جستار شامل 0 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط  کارشناس شیمی در 3 هفته، 6 روز پیش بروز شده است.

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • #2240

  کارشناس شیمی
  سرپرست کل
  0p

  طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار

  ﻃﺮاحی سیستم‌های آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺎراﻧﻲ و ﻣﻮﺿﻌﻲ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه آﻧﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻛﺎری ﻋﻠﻤﻲ، ﻫﻨﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ.
  آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ سیستم‌های آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺮاح ﺗﺠﺎرب و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻠﻔﻴﻖ داده و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮبی دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.

  سیستم‌های آبیاری تحت فشار

  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻃﺮح ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ او ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻏﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.

  − ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در اﺻﻮل زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎه دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮق، ﻧﻴﺎز آﺑﺸﻮﻳﻲ و اﻣﺜﺎل آن

  − ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در اﺻﻮل و اﺣﺘﻤﺎﻻت دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻣﺎ‌ی ﻫﻮا، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد و ﻏﻴﺮه

  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ زﻳﺎد اﻧﺠﺎم داد. اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و در ﭘﺎره‌ای ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ.

  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ در آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

  – ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎسی در طراحی سیستم آبیاری

  – ﮔﻴﺎه در طراحی سیستم آبیاری

  – آب در طراحی سیستم آبیاری

  – ﺧﺎك طراحی سیستم آبیاری

  – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎكﺷﻨﺎسی در طراحی سیستم آبیاری

  – ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی در طراحی سیستم‌های آبیاری

  – ﻣﺴﺎﺋﻞ امنیتی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در طراحی سیستم آبیاری

  – ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ در طراحی سیستم آبیاری

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.