ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

این جستار شامل 0 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط  کارشناس شیمی در 1 هفته، 1 روز پیش بروز شده است.

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • #2285

  کارشناس شیمی
  سرپرست کل
  0p

  ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

  ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه یک ﭘﺮوژه ﻛﻪ در آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را در آراﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري دﺧﺎﻟﺖ داد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ میﺗﻮان ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح، اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ آراﻳﺶ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.

  در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻃﺮح می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ آراﻳﺶ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎری را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ یک ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻳﺪ ﻣﻬﻨﺪسی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاح اﺳﺎسیﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را داﺷﺘﻪ و ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎی کلی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮاح ﻗﺮار میﮔﻴﺮد.

  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر:

  – ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آراﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

  – ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب

  – ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ آب

  – ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻳﺎ آراﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ آبیاری در داﺧﻞ ﻣﺰارع

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.