Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

پاسخ به : آلودگی دریا

#1899
+1

کاظم کنجکاوزاده
سرپرست کل
1p

علت آلودگی دریا و اقیانوسها
فاضلاب‌ها
مواد آلوده فاضلابها از طریق رودخانه‌ها یا زهکش‌ها به طور مستقیم وارد آب دریا و اقیانوسها می‌شوند. رها شدن این مواد در داخل اقیانوس منجر به کاهش سطح اکسیژن محلول، مرگ موجودات آبزی و کاهش کیفیت آب دریاها می‌شودکه زندگی جانداران آبزی را به خطر می اندازد.