پاسخ به : آبیاری قطره‌ای زیر سطحی

#2033
+1

همیار محیط زیست
مشارکت کننده
2p

اجزاء سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

نصب لوله‌های زیر سطحی در اکثر موارد به صورت مکانیزه و با استفاده از تراکتور‌های پر قدرت و یا بولدزر و با ابزار‌های مخصوص صورت می گیرد.قبل از اجرا با مطالعه پراکنش ریشه‌ها در دو جهت عمقی و عرضی،فاصله نصب از تنه و عمق نصب مشخص می‌گردد. معمولا فاصله از تنه درخت بین ۱۰۰ تا ۱۷۵ سانتی متر متغیر بوده و لوله‌ها در عمق ۳۵ تا ۴۰ سانتی متر نصب می‌گردند. در صورتی که درختان مسن و پر شاخ و برگ بوده و فاصله ردیف درختان نصب مکانیزه را میسر نسازد، حفر کانال و نصب لوله‌های آبده زیر سطحی توسط کارگر صورت می پذیرد.