پاسخ به : آبیاری قطره‌ای زیر سطحی

#2035

همیار محیط زیست
مشارکت کننده
2p

احتمال ورود ذرات خاک

ورود ذرات خاک به داخل لوله‌های آبده و در نهایت گرفتگی قطره چکان ها بیشر در زمان قطع آبیاری و ایجاد مکش در لوله های آبده زیر زمینی رخ می دهد.در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی با نصب شیر های خلاء شکن در اندازه مناسب و در نقاط مورد نیاز می توان از این امر جلوگیری کرد.

احتمال ورود ریشه به داخل قطره چکان ها

ریشه ذاتا رطوبت دوست بوده و با جذب آب به سمت رطوبت رشد می‌کند و همیشه این نگرانی وجود دارد که ریشه‌های موئین وارد قطره چکان‌ها شوند. مدیریت راهبری مناسب در این مورد تزریق علف کش ترفلان به آب آبیاری است. از آنجا که ترفلان سیستمیک نبوده و جذب گیاه نمی شود،کاربرد آن بسیار ایمن است. مقدار و دفعات مصرف ترفلان بستگی به بافت خاک دارد، هرقدر بافت خاک شنی تر،دفعات مصرف بیشتر و هرقدر خاک رسی تر دفعات مصرف کمتر می‌شود. در اکثر موارد متوسط دفعات ۳ بار در طول فصل رشد است،اما دفعات مصرف در خاک های شنی به ۶ بار در فصل آبیاری نیز می‌رسد.