پاسخ به : نوار آبیاری قطره ای پلی اتیلن

#2041

تولید لوله پلی اتیلن
مشارکت کننده
0p

آبیاری قطره‌ای عبارتست از روشی که در آن آب با فشار تنظیم شده از روزنه ای بنام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطره قطره پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را آبیاری موضعی نیز می‌گویند.شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار ثابت روی زمین پاشیده می‌شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین یا بصورت زیر سطحی می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود.