پاسخ به : نوار آبیاری قطره ای – تیپ آبیاری

#2044

پیام تهرانی
سرپرست کل
0p

بررسي اثر قطر ذرات بر گرفتگي فيزيكي نوارهاي آبياري قطره اي

آبياری قطره ای و آبیاری نواری يكی از روش های نوين آبياری می باشد كه نقش موثری در بهبود راندمان آبياری و توليد محصولات زراعي و باغي دارد. در اين روش آبياری، گرفتگی فيزيكي مشكل عمده‌ای به شمار می آيد كه باعث كاهش يكنواختی پخش آب و افزايش هزينه بهره‌برداري از سيستم آبياری می‌گردد.

با وجود سيستم تصفيه مناسب، همچنان برخی از ذرات با قطر كمتر از ۰۷۵/۰ ميلی متر (كوچكتر از قطر فيلترهای توری در سيستم آبياری قطره‌ای)، می‌توانند از فيلترها عبور كرده و باعث گرفتگی قطره چكان‌ها شوند. در اين تحقيق ميزان تاثير اين ذرات بر ميزان گرفتگی فيزيكی قطره چكان‌ها بررسی شد. براي اين منظور، يك مدل فيزيكی آبياری قطره اي با سه لاترال و ۷ قطره چكان روي هر لاترال طراحی گرديد. از يك مخزن پلاستيكي براي تهيه آب گل آلود حاوي ذرات با هفت بازه قطري مختلف استفاده گرديد.

در اين تحقيق با ورود آب گل آلود حاوي ذرات با بازه قطري مورد نظر، مقادير دبي قطره چكان ها اندازه گيري گرديد. از شاخص هاي ميانگين دبي قطره چكان ها، ضريب يكنواختي كريستيانسن، درصد دبي تخليه و درصد كاهش دبي براي تحليل گرفتگي قطره چكان ها استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه تاثير قطر ذرات ريز بر گرفتگي قطره چكان ها در سطح احتمال ۱ درصد معني دار است. همچنين نتايج نشان داد كه با كاهش قطر ذرات، ميزان گرفتگي افزايش مي يابد. به طوري كه در اندازه ذرات با قطرهاي كمتر از ۰۳۷/۰ ميلي متر، بيشترين گرفتگي در قطره چكان ها ايجاد مي شود.