پاسخ به : معرفی سیستم آبیاری قطره ای

#2054

پیام تهرانی
سرپرست کل
0p

بارزترین مزیتهای آبیاری قطره‌ای

آبیاری قطره‌ای درمقایسه با روشهای بارانی یا کرتی و جوی و پشته‌ای دارای محاسنی است که ازآن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱) بهره گیری بیشتر از منابع آب
باتوجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره‌ای ، مصرف آب در این روش کمتر از سایر روش‌های آبیاری است. در آبیاری قطره‌ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می‌شود. کاهش تبخیر از سطح خاک، عدم وجود روانآب سطحی وکنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می‌شود. دراین روش قسمت های اضافی خاک معمولاً در روشهای سنتی مرطوب شده وآب آن بمصرف تبخیر یا تعرق علفهای هرز می‌رسد خشک باقی می‌ماند. در بعضی روشها مانند روش بارانی مقداری از آب پخش شده توسط آبپاشها مستقیماً در هوا تبخیر و یا توسط باد از مزرعه خارج میگردد (بادبردگی) حال آنکه در روش قطره‌ای چنین مواردی وجود ندارد. درروش قطره‌ای حتی در اراضی شیبدار و دامنه تپه‌ها نیز روانآب سطحی وجود نخواهد داشت زیرا معمولاً مقدار آبی که از قطره چکانها خارج می‌شود کمتر از شدت نفوذ است. عدم ایجاد سله در سطح خاکهای سیلتی از دیگر مزایای این روش است. با کنترل مقدار دبی در قطره چکان می‌توان از تلفات عمقی آب در خاک‌های شنی جلوگیری نموده و یا شدت پخش آب را متناسب با ظرفیت نفوذ خاکهای رسی تنظیم نمود. اخیراً در تعدادی از کشورهای جهان استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب‌های خانگی در آبیاری قطره‌ای معمول شده است که ازآن جمله می‌توان به کشورهای آمریکا و اسرائیل اشاره نمود . درکشورهای حاشیه خلیج فارس که با کمبود آب شیرین مواجهند کاربرد پساب تصفیه شده فاضلاب‌های خانگی و صنعتی برای آبیاری قطره‌ای درختان و گلکاری‌ها به سرعت روبه افزایش است. ازمدیریت‌هایی که در برخورد با آب شور اعمال می‌شود تناوب محصول، کشت گیاهان مقاوم به شوری ،آبشویی زیاد و برنامه‌ریزی آبیاری است که در آبیاری که در آبیاری قطره‌ای با تنظیم برنامه آبیاری وکوتاه کردن فاصله بین آبیاری‌ها این امکان وجود دارد که محیط رشد ریشه را همیشه مرطوب نگهداشته و نمک‌ها را از این منطقه دور کرد.

۲) رشد بهتر گیاه و افزایش محصول
در آبیاری قطره‌ای نیازآبی گیاه بطور روزانه تأمین می‌شود لذا رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه‌ها در طول دوره رشد تقریباً ثابت باقی مانده و گیاه کمتر از نوسان‌های تنش آب صدمه می‌بیند. مقایسه مقدار محصول تولیدی در آبیاری قطره‌ای باسایر روش‌های نشان داده است که تولیدی محصول در این روش معمولاً بیشتر و یا حداقل مساوی با سایر روش‌ها بوده است. به عبارت دیگر آبیاری‌ قطره‌ای باعث کاهش مقدار محصول نمی‌شود.

۳) کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب
آبیاری قطره‌ای در استفاده از آب شور نسبت سایر روش‌های آبیاری ارجح است .این امر را می‌توان حداقل به ۳دلیل دانست. اول اینکه در روش قطره‌ای فاصله آبیاری‌ها کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه‌ها همواره خیس نگهداشته می‌شود . لذا محلول خاک که ریشه‌های گیاه آب و موادغذایی مورد نیاز خود را از آن دریافت می‌دارند تقریباً در طول دوره رشد گیاه رقیق مانده و غلظت نمک درآن کم است. حال آنکه درسایر روشها بدلیل زیاد بودن فاصله آبیاری‌ها خاک در روزهای قبل از آبیاری نسبتاً خشک بوده و محلول خاک از نظر نمک غلیظ می‌گردد. جذب آب در چنین شرایطی باعث وارد شدن نمک به داخل گیاه و صدمه زدن به آن می‌شود. دوم اینکه در آبیاری قطره‌ای برخلاف روش‌هایی مانند بارانی ، آب مستقیماً روی گیاه پاشیده نشده و یون‌های کلروسدیم موجود در سطح برگ که باعث سوختگی آنها شود تجمع پیدا نمی‌کند . سوم اینکه در آبیاری‌ قطره‌ای حجم مرطوب شده خاک که اصطلاحاً به آن پیاز رطوبتی گفته می‌شود بطرف خارج از گیاه روبه گسترش بوده و نمک نیز در جبهه رطوبت بطور مرتب از نقطه ریزش قطره چکان به خارج ازآن رانده می‌شود. بطوریکه اگر قطره چکان کنار گیاه و یا در جای مناسبی قرار گرفته باشد نمک از دسترس ریشه‌ها دور می‌شود. البته عدم استقرار صحیح قطره چکان می‌تواند برعکس نمک را بطرف ریشه‌ها رانده و باعث صدمه زدن به آن می‌شود.

۴) امکان بکارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری

درآبیاری قطره‌ای این امکان وجود دارد تا کودهای شیمیایی محلول را بتدریج و همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرارداد . بدین ترتیب خطر شسته شدن کودها به عمق خاک و یا خارج شدن آنها همراه با روانآب سطحی وجود ندارد. افزایش کارایی مصرف کود در آبیاری قطره‌ای به دلیل مصرف کم کود است که فقط درکنار بوته یا درخت و در عمق توسعه ریشه‌ها وارد می‌گیرد و دیگری مربوط به زمان مصرف آن می‌باشد. بدین ترتیب که چون آبیاری بطور روزانه صورت می‌گیرد می‌توان کودپاشی را منطبق با مرحله‌ای از رشدکه گیاه شدیداً به آن نیاز دارد انجام داد .دلیل دیگر توزیع یکنواخت کود در منطقه ریشه‌ها و عدم شسته شدن کود به اعماق خاک است. علاوه بر کودها سایر مواد مانند قارچ کشها، حشره‌کش‌ها و یا علف‌کش‌ها را نیز می‌توان توام با آب وارد خاک نمود.

۵) جلوگیری از رویش علف‌های هرز
در آبیاری قطره‌ای آب قبل از وارد شدن به سیستم ازصافی‌های مخصوص گذشته و تصفیه می‌شود. لذا امکان وارد شدن بذر علف‌های هرز به داخل زمین وجود ندارد. از طرف دیگر چون سطح سایه‌انداز گیاه آبیاری شده و قسمت‌های دیگر زمین خشک باقی می‌ماند شرایط برای رشد علف‌های هرز فراهم نمی‌باشد. البته در قسمتی از خاک که قطره چکان‌ها وجود دارند علف‌های هرز به سرعت رشد می‌کند که باید با استفاده ا زعلف کش‌ها یا روش‌های مکانیکی با آنها مبارزه کرد.

۶) نیاز کمتر به نیروی انسانی
سیستم آبیاری قطره‌ای را به سادگی می‌توان خودکار نمود و نیاز آن را به کارگر کاهش داد. با استفاده از شیرهای برقی ،زمان قطع و وصل جریان آب برنامه‌ریزی شده و نیازی به کارگر برای انجام این کارها وجود ندارد.کاربرد همزمان کود و سم با آبیاری می‌تواند تا حد زیادی در نیروی کار مورد نیاز برای انجام کودپاشی یا سم پاشی صرفه‌جویی نماید. از محاسن دیگر آبیاری قطره‌ای این است که همزمان با عمل آبیاری کارگران می‌توانند در بین ردیف‌های گیاهی یا درخت‌ها رفت و آمد نموده و به انجام کارهای مربوطه بپردازند در صورتی که در سایر روش‌های آبیاری می‌بایست چند روزی صبر کرد تا خاک برای رفت و آمد کارگرها یا ماشین‌ها مناسب شود.

۷) صرفه جویی درانرژی
سیستم آبیاری قطره‌ای در مقایسه با سایر روش‌های آبیاری تحت فشار به انرژی کمتری نیاز دارد .زیرا فشار آب در این سیستم بمراتب کمتر از سیستم بارانی است.