پاسخ به : اتصالات الکتروفیوژن

#2113

اتصالات الکتروفیوژن جهت پروژه‌های گازرسانی و اتصالات پیچی جهت پروژه‌های آب‌رسانی تا فشار 10 اتمسفر استفاده می‌شود.
جهت مابقی کاربریها از اتصالات جوشی پلی اتیلن طبق استاندارد DIN16963 آلمان, استفاده می‌گردد