پاسخ به : اثر آبياری قطره ای سطحی و زيرسطحی بر عملكرد كمی و كيفی در زراعت سيب زمينی

#2125

ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﭼﺎهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎدهاي ﮐﻪ از ﭼﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﻔﺮهﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺮداﺷﺖ آب رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ 10 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان روان آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 46 درﺻﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل آﺑﯽ 53 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ 25 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن، .1393)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري در ﮐﺸﺎورزي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪرروي اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.