پاسخ به : اثر آبياری قطره ای سطحی و زيرسطحی بر عملكرد كمی و كيفی در زراعت سيب زمينی

#2126

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در ﺟﻬﺎن در 4 دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ در ﺳﺎل-ﻫﺎي 2009 -1970 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2/1 و 1/8 درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪي از 5/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 1970 ﺑﻪ 9/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 2009 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در دﻧﯿﺎ 37/8 درﺻﺪ اﺳﺖ، ﺿﺮﯾﺐ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 46/2 درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 62/1 درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي از ﻣﺼﺮف آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ(وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي، .1392)