پاسخ به : انواع سیستم های قطره ای

#2133

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﺟﺮاي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ وﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮري در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺮدﯾﺪ و ﻋﺪم وﻗﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎي ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي آب و ﺧﺎك ﺑﺮﺧﻮدار و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﻤﯿﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد دارد از ﺟﻤﻠﻪ

1-ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺣﻘﺎﺑﻪ

2-ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﮐﺸﺎورزي

3-هزینه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

4-ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ

5-ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداري

6-ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوﻟﯿﻪ

7-ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ

8-زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

9-ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ(ﺧﻮﺷﺎب و ﻧﻤﺎزي، .1385)