پاسخ به : انواع سیستم های قطره ای

#2134

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻟﻒ- ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎً( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ) .ب -ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد رواﻧﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ج-ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎّ ﺑﺎﻻي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در اراﺿﯽ ﻣﺴﻄﺢ .ر- ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ذاﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ذﻣﺤﺪودﯾﺖ- ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ زﯾﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ . و- ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ آب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد(ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ، .1392)